Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition Gabriele Di Matteo Exhibition
Gabriele Di Matteo Exhibition 01/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 02/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 03/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 04/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 05/10
Gabriele Di Matteo Exhibition

Installation of 4 paintings

Gabriele Di Matteo
Signed on the back, 2009,
Oil on canvas
06/10
Gabriele Di Matteo Exhibition

Installation of 2 paintings

Gabriele Di Matteo
Signed on the back, 2009,
Oil on canvas
07/10
Gabriele Di Matteo Exhibition

Installation of 10 paintings
After Yue Minjun

Gabriele Di Matteo
Signed on the back, 2009,
Oil on canvas,41 x 41 cm each
08/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 09/10
Gabriele Di Matteo Exhibition 10/10